Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Mühasibat uçotu Tədris Planı

Mühasibat uçotu haqqında ümumi məlumat:

 • Mühasibat uçotunun növləri.
 • Uçotun aparılma formaları (Jurnal orderlər, Memorial orderlər, T yazılışlar-hesabın kartı, Şahmat cədvəl, Dövriyyə-qalıq cədvəli).
 • Hesablar planı.

Maliyyə hesabatları barədə ümumi məlumat:

 • Mənfəət və zərər haqqında hesabat (Maliyyə nəticələri haqqında hesabat).
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.
 • Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat.
 • Balans hesabatı (Maliyyə vəziyyəti barədə hesabat) və sınaq balansı.
 • Maliyyə hesabatlarının 5 əsas elementi və əsas maliyyə bərabərlikləri.

Əsas vəsaitlər (Torpaq, tikili və avadanlıqlar) və Qeyri-Maddi Aktivlər:

 • Əsas vəsaitlərin yaranma mənbələri.
 • Əsas vəsaitlərin amortizasiyası və amortizasiya metodları.
 • Əsas vəsaitlərin təmiri.
 • Əsas vəsaitlərin xaricolması.
 • Əsas vəsaitlərin inventarizasiyası və inventarizasiya nəticəsindən asılı olaraq yaranan proseslər.
 • QMA yaranma mənbələri.
 • QMA amortizasiyası və amortizasiya metodları.
 • QMA xaricolması.

Alış əməliyyatları və kreditor borclar:

 • Alış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi.
 • Malsatan və podratçılarla hesablaşma qaydaları.
 • Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar (uzunmüddətli və qısamüddətli).

Satış əməliyyatları və debitor borclar:

 • Satış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi.
 • Satışın maya dəyəri (SMD).
 • Satılmış malların qaytarılması.
 • Verilmiş güzəştlər.
 • Debitorlarla hesablaşma qaydaları.
 • Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar (uzunmüddətli və qısamüddətli).

Kassa və bank əməliyyatları:

 • Kassa əməliyyatları:
 • Kassa kitabının formalaşdırılma qaydaları.
 • Kassa-Mədaxil Orderi.
 • Kassa-Məxaric Orderi.
 • Avans hesabatı.
 • Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar.
 • Bank (hesablaşma) əməliyyatları:
 • Ödəniş tapşırığının formalaşdırılma qaydaları.
 • ƏDV depozit hesabı.

Ehtiyatlarla bağlı əməliyyatlar və məhsulun maya dəyəri:

 • Mal və materialların alışı, satışı, istehsalata verilməsi, inventarizasiyası
 • Material ehtiyatlarının uçotunun 2 forması (Avco və FİFO).
 • Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər üzrə əməliyyatlar.
 • Mal və materialların inventarizasiyası və inventarizasiya nəticəsindən asılı olaraq yaranan proseslər.
 • Maya dəyərinin formalaşdırılması.

Əmək haqqı ilə bağlı aparılan işlər:

 • Əmək haqqının hesablanması ilə bağlı əməliyyatlar.
 • Məzuniyyətin və son haqq-hesabın hesablanması ilə bağlı əməliyyatlar.
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə və hamiləliyə görə hesablamalar.
 • Ezamiyyələrin sənədləşdirilməsi və hesablanması.
   

Vergi və sair məcburi ödənişlər:

 • Əlavə Dəyər Vergisi üzrə əməliyyatlar.
 • Əvəzləşdirilən Əlavə Dəyər Vergisi üzrə əməliyyatlar.
 • Gəlir vergisi üzrə əməliyyatlar.
 • Mənfəət vergisi üzrə əməliyyatlar.
 • Əmlak vergisi üzrə əməliyyatlar.
 • Məcburi dövlət sosial sığorta haqları.

Mənfəət (zərər) hesablanması:

 • Gəlirlər və xərclərin xarakterinə görə bağlanması metodunun izahı.
 • Ümumi mənfəətin tapılmasının hesablanması.
 • Vergidən əvvəlki mənfəətin hesablanması.
 • Xalis mənfəət.
 • Bölüşdürülməmiş mənfəət və kapitala təsirinin izahı.

Məsələ və misallar üzərində praktiki məşğələlər

 • Jurnal və memorial orderlər, hesab kartları üzərində əməliyyatların aparılması.
 • Dövriyyə-qalıq cədvəlinin izahı.
 • Mənfəət və zərər haqqında hesabatın hazırlanması.
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının hazırlanması.
 • Kapitalda dəyişiklik hesabatının hazırlanması.
 • Balans (Maliyyə vəziyyəti haqqında) hesabatın hazırlanması.
1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol