Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Yeni hesablar planı

Maliyyə hesabatının bölməsi Maliyyə hesabatının maddəsi Hesabın nömrəsi Hesabın adı
       
1
UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
  10   Qeyri-maddi aktivlər
    101 Qeyri-maddi aktivlər - Dəyər
    102 Qeyri-maddi aktivlər - Amortizasiya
    103 Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
  11   Torpaq, tikili və avadanlıqlar
    111 Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Dəyər
    112 Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya
    113 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
  12   Daşınmaz əmlaka investisiyalar
    121 Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Dəyər
    122 Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya
  13   Bioloji aktivlər
    131 Bioloji aktivlər - Dəyər
    132 Bioloji aktivlər - Amortizasiya
  14   Təbii sərvətlər
    141 Təbii sərvətlər - Dəyər
    142 Təbii sərvətlər - Tükənməsi
  15   İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
    151 Asılı müəssisələrə investisiyalar
    152 Birgə müəssisələrə investisiyalar
  16   Təxirə salınmış vergi aktivləri
    161 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
    162 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
  17   Uzunmüddətli debitor borcları
    171 Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
    172 Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
    173 Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları
    174 İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    175 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    176 Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    177 Digər uzunmüddətli debitor borcları
  18   Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
    181 Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
    182 Uzunmüddətli verilmiş borclar
    183 Digər uzunmüddətli investisiyalar
    184 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəliş
  19   Sair uzunmüddətli aktivlər
    191 Gələcək dövrlərin xərcləri
    192 Verilmiş uzunmüddətli avanslar
    193 Digər uzunmüddətli aktivlər
2
QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
  20   Ehtiyatlar
    201 Xammal və materiallar
    202 İstehsalat xərcləri
    203 Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri
    204 Hazır məhsul
    205 Mallar
    206 Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər
    207 Digər ehtiyatlar
    208 Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  21   Qısamüddətli debitor borcları
    211 Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
    212 Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
    213 İşçi heyətinin qısamüddətli debitor borcları
    214 İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları
    215 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları
    216 Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
    217 Digər qısamüddətli debitor borcları
    218 Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər
  22   Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
    221 Kassa
    222 Yolda olan pul köçürmələri
    223 Bank hesablaşma hesabları
    224 Digər tələbli bank hesabları
    225 Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
    226 ƏDV sub-uçot hesabı
  23   Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
    231 Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
    232 Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
    233 Qısamüddətli verilmiş borclar
    234 Digər qısamüddətli investisiyalar
    235 Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  24   Sair qısamüddətli aktivlər
    241 Əvəzləşdirilən ƏDV
    242 Gələcək hesabat dövrünün xərcləri
    243 Verilmiş qısamüddətli avanslar
    244 Təhtəlhesab məbləğlər
    245 Digər qısamüddətli aktivlər
3
KAPİTAL
  30   Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital
    301 Nominal (nizamnamə) kapital
    302 Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi
  31   Emissiya gəliri
    311 Emissiya gəliri
  32   Geri alınmış kapital (səhmlər)
    321 Geri alınmış kapital (səhmlər)
  33   Kapital ehtiyatları
    331 Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
    332 Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat
    333 Qanunvericilik üzrə ehtiyat
    334 Nizamnamə üzrə ehtiyat
    335 Digər ehtiyatlar
  34   Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
    341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
    342 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
    343 Keçmiş illər üzrə bölühdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
    344 Elan edilmiş dividentlər
4
UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
  40   Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    401 Uzunmüddətli bank kreditləri
    402 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
    403 Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
    404 Uzunmüddətli borclar
    405 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(uzunmüddətli)
    406 Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
    407 Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    408 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  41   Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
    411 İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər
    412 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
    413 Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
    414 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  42   Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    421 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    422 Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər
  43   Uzunmüddətli kreditor borcları
    431 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
    432 Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları
    433 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
    434 Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
    435 Digər uzunmüddətli kreditor borcları
  44   Sair uzunmüddətli öhdəliklər
    441 Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
    442 Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri
    443 Alınmış uzunmüddətli avanslar
    444 Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
    445 Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5
QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
  50   Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    501 Qısamüddətli bank kreditləri
    502 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
    503 Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
    504 Qısamüddətli borclar
    505 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(qısamüddətli)
    506 Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    507 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  51   Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
    511 İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
    512 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
    513 Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
    514 Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları
    515 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  52   Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
    521 Vergi öhdəlikləri
    522 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
    523 Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
  53   Qısamüddətli kreditor borcları
    531 Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
    532 Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
    533 İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları
    534 Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları
    535 İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    536 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    537 Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    538 Digər qısamüddətli kreditor borcları
  54   Sair qısamüddətli öhdəliklər
    541 Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
    542 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
    543 Alınmış qısamüddətli avanslar
    544 Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
    545 Digər qısamüddətli öhdəliklər
6
GƏLİRLƏR
  60   Əsas əməliyyat gəliri
    601 Satış
    602 Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
    603 Verilmiş güzəştlər
  61   Sair əməliyyat gəlirləri
    611 Sair əməliyyat gəlirləri
  62   Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər
    621 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər
  63   Maliyyə gəlirləri
    631 Maliyyə gəlirləri
  64   Fövqəladə gəlirlər
    641 Fövqəladə gəlirlər
7

XƏRCLƏR

  70   Satışın maya dəyəri
    701 Satışın maya dəyəri
  71   Kommersiya xərcləri
    711 Kommersiya xərcləri
  72   İnzibati xərclər
    721 İnzibati xərclər
  73   Sair əməliyyat xərcləri
    731 Sair əməliyyat xərcləri
  74   Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər
    741 Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər
  75   Maliyyə xərcləri
    751 Maliyyə xərcləri
  76   Fövqəladə xərclər
    761 Fövqəladə xərclər
8
MƏNFƏƏTLƏR (ZƏRƏRLƏR)
  80   Ümumi mənfəət (zərər)
    801 Ümumi mənfəət (zərər)
  81   Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
    811 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
9
MƏNFƏƏT VERGİSİ
  90   Mənfəət vergisi
    901 Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər
    902 Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər
1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol