Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Əsas vəsaitlər. Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Əsas vəsaitlərin daxil olması 111 nömrəli hesabın debetində, balansdan silinməsi isə kreditində qeyd olunur. Hesablanmış amortizasiya məbləği 112 nömrəli hesabın kreditində, silinən məbləğ isə debetində əks olunur. Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması zamanı 113 nömrəli hesabdan istifadə olunur.

 

Debet
Kredit
Məbləğ
Əməliyyatın məzmunu
113
241
111
531
531
113
1000.00
180.00
1000.00
Podrat üsulu ilə inşa edildikdə kapital qoyuluşu
Əvəzləşdiriləcək ƏDV əks olunur
Əsas vəsait istismara verilir
113
113
113
113
111
201
538
533
522
113
1000.00
200.00
300.00
66.00
1566.00
Təsərrüfat üsulu ilə inşa. Materiallar silinir
Digər xərclər
İşçilərə borc əks olunur
Əmək haqqı fonduna 22% MDSSH hesablanır
Əsas vəsait istismara verilir
113
241
531
531
521
113
241
531
521
111
731
531
531
223
224
241
531
531
223
241
113
112
1600.00
288.00
1600.00
288.00
288.00
100.00
18.00
118.00
18.00
1700.00
340.00
Başqa müəssisədən alındıqda
Əvəzləşdirilən ƏDV nəzərə alınır
Borcun əsas hissəsi ödənilir
ƏDV depozit hesabdan ödənilir
ƏDV əvəzləşdirilir
Daşıma və quraşdırma xərcləri göstərilir
Əvəzləşdirilən ƏDV nəzərə alınlır
Borc tam ödənilir
ƏDV əvəzləşdirilir
Əsas vəsait istismara verilir
Amortizasiya hesablanır 1700x20%
111
611
611
801
800.00
800.00
Əvəzsiz olaraq alındıqda
Satışdankənar gəlir göstərilir
111
331
331
111
300.00
200.00
Yenidənqiymətləndirmədən yaranan artım
Yenidənqiymətləndirmədən yaranan azalma
701,731
112
211
211
801
601,611
111
701,731
601,611
521
701,731
801
1000.00
200.00
900.00
162.00
800.00
900.00
Satılan əsas vəsait ilkin dəyərlə silinir
Yığılmış amortizasiya silinir
Alıcıya təqdim edilir
Satışdan ƏDV göstərilir
Satışın maya dəyəri zərərə silinir
Satışdan gəlir göstərilir (900-800=100 mənfəət)
207
112
111
207
700.00
306.00
Əsas vəsait digər ehtiyatlar sırasına keçir
Amortizasiya silinir
202
202
202
202
241
111
201
533
522
531
531
202
300.00
100.00
22.00
500.00
90.00
120.00
Təsərrüfat üsulu ilə təmir. Materiallar silinir
İşçilərə ə/h hesablanır
MDSSH 22% hesablanır
Podrat üsulu ilə təmir edildikdə
Əvəzləşdirilən ƏDV hesablanır
Məhdudlaşdırmadan artıq hissə dəyərə aid edilir
1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol